MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Hristov Lik vide svetle dušeZašto su ikonu, napravljenu po predlogu istori�?ara, u devetom veku, ljudi videli tek po�?etkom XXI veka? I to nije sve. Neko od poklonika, vrativši se sa pokloni�?kog putovanja, priznaje: nema nikakvog Lika na steni. 

Zašto ga ne vide svi 
Mesto, gde se pojavio Spasiteljev Lik, po svojoj lepoti zaista nije zemaljsko. U gustoj šumi, okruženoj planinama, nasuprot stena, nalaze se tri najstarije ruske Crkve. U njima su kršteni ljudi pola veka dok Rusija nije postala pravoslavna. 

- Skrivenu ikonu vide oni koji imaju �?istu dušu. A neki, stojeći direktno ispred nje je uopšte ne vide – pri�?a otac Viktor, nekada nau�?ni saradnik, najveće astronomske opservatorije u Rusiji, a sada starešina mesne Iljinske Crkve. 

- Lik postoji, -sveštenik je doneo fotografije iz svog albuma, koje je izradio verujući slikar: na stenama se jasno ocrtavao Hristov Lik. On je bio veoma sli�?an onom, koji je bio utisnut na Turinskoj plaštanici. – Imate sreće, vreme je vedro, suvo. Idite u planine u prvoj polovini dana, posle ru�?ka je teško videti skrivenu ikonu zbog svetlih sun�?evih ta�?aka na tamnoj pozadini – davao mi je uputstva otac Viktor. 

Put ka �?udu 

Na uzbrdici koja vodi ka Liku stoji Krst i klupa. Iznad – strma kamena padina, prekrivena drvećem i žbunjem. 

Na visini, sem tamnih šara na kamenju, skoro da se ništa drugo nije videlo. Kako bi znali da ima nešto, da s nama nije bila �?etrnaestogodišnja Katarina, otišli bi odatle kao svi grešnici slabog vida – bez i�?ega. 

- Pogledajte! Eno ga nos, eno je brada, - pokazala nam je Lik oštroumna u�?enica. I u stvari, više na levoj strani, u untrašnjosti stene, neo�?ekivano jasno su se pojavile svevideće Spasiteljeve o�?i, sa detaljno oslikanim o�?nim kapcima. Na Njegovoj zlatastoj kosi su se prelivali sun�?evi zraci. Svetlo, produhovljeno lice, koje je pukotinom kao trnovim vencem presekla �?elo. 

Javljanje Hrista narodu 

Tužne Spasiteljeve o�?i kao da gledaju na te tri Crkve u dolini reke Zelen�?uk. U jednom od njih je do dan danas živi mesna legenda – Ivan Ilji�?, koji li�?i na starca-šumara. Po njegovim re�?ima, Lik se ljudima pokazivao pre rata. Videla su ga deca. Ali pod sovjetskom vlašću do de�?ijeg tepanja o �?udu nikome nije bilo stalo. A u zapisima monaha s po�?etka XIX veka do 1918. godine o skrivenoj ikoni nije bilo ni re�?i. Možda su se monasi bojali ljudskog ismevanja? A u selu kruže pri�?e, da se negde, u planinama skriva Lik Bogomajke visok tri metra. Samo on se može videti kada Ona poželi da se javi ljudima. 

Mišljenje specijalista 

Medju meštanima sa cvrstim ateisti�?kim pogledom na svet postoji mišljenje, da skrivena ikona – nije ništa drugo, do delo ruku današnjih mesnih monaha. Takodje, Anatolij Demakov, najstariji nau�?ni saradnik mesnog istorijsko-arheološkog podru�?ja, istraživa�? Lika, tvrdi da je ikona prava: - Ikona je naslikana mineralnim bojama i okrenuta na Istok. Prethodna prou�?avanja boja, koja su izvršena u laboratoriji u Moskvi, govore o bezuslovnoj starosti vezivnog materijala u živopisnom sloju. Ikona je naslikana temperom od jaja. Oreol oko Hristove glave nedostaje. Hrišćanski slikar je sebi mogao da dozvoli takvu slobodu, samo u vremenu kada jos nije bio utvrđen kanon ikonopisanja. Hristova brada nije razdeljena po sredini, što odgovara ranohrišćanskim Spasiteljevim ikonama i freskama… 

Elena Lubinec 

«Komsomolska pravda»- Krasnodar 

Obi�?no �?udo 
Pre godinu dana, odmarajući se u jednom od sanatorijuma u Kislodovsku, slu�?ajno sam pronašla fotografiju, koju vidite na desnoj strani. Spasiteljev Lik. Fotograf, koji mi ju je poklonio, je bio rodom iz Kara�?evo-Čerkesije i ispri�?ao mi je neobi�?nu pri�?u tog snimka. Pri�?a je sli�?na onoj, koju je �?itaocima ispri�?ala novinarka «Komsomolske pravde». 

...Mnogo puta su se meštani peli u planine, i �?ini se da su znali svaki kamen, svaku skrivenu stazicu, i odjednom su ugledali �?udo...Sa jedne od stena na njih je gledao Sam Spasitelj. Radoznali �?erkesci su mislili da je to neko od turista naslikao Hristov Lik obi�?nom kredom. Bili su za�?uđeni samo što je to crtež, a ne neki banalni natpis na steni, koje vole da prave oni koji dolaze. 

Ali to nije bio prosto crtež, naslikan kredom, kako se �?inilo na prvi pogled. On se ni�?im nije mogao izbrisati (a bilo je onih koji su i to pokušali). Fenomenalna pojava je zainteresovala istori�?are. Posle izvršenih specijalnih analiza, postalo je jasno da je Hristov Lik bio izobražen još u vizantijsko vreme… 

Vrativši se kući, ja sam potpuno zaboravila za taj snimak: �?ovek koji mi je to ispri�?ao mi nije ulivao neko poverenje. Činilo mi se da je to o �?emu mi je pri�?ao – samo efektna izmišljotina, i zbog toga ja tada nisam pridavala nikakvog zna�?aja pri�?i koju sam �?ula. I eto pre godinu dana – �?lanak u «Komsomolku» ...Nije bilo sumnje – na fotografiji koju sam dobila na poklon je bio upravo taj drevni Spasiteljev Lik. 

U životu ništa nije slu�?ajno. 

Ольга Кре�?тинина 

http://raifa.ru/numbers/articles/?ID=189


Pročitano: 4204 puta