ZAŠTO SVAKI ČOVEK TREBA DA BUDE POKORAN VIŠIM VLASTIMA A-   A+  

Bog blagoslovio braćo i sestre! Tematsko pitanje za današnju tribinu:

Tema je kao predlog za tribinu došlo iz Rusije sa Fakulteta za pravoslavnu kulturu i komandovanje pri Vojnoj akademiji raketnih snaga strateške namene "Petar Veliki", od zamenika dekana docent Konstantina Sergejeva, koji sa zanimanjem prati manastirski sajt i moj profil na Fejsbuku, a posebno ovu tribinu.
 
MEDJUSOBNI ODNOSI U SISTEMU „BOG- NADREDJENI – PODREDJENI“

Ukoliko se svi medjusobni odnosi medju ljudima istovremeno ogledaju ne samo u prirodnoj i socijalno-kulturnoj, već i u duhovnoj sferi života, to će se očigledno i uz veoma teške posledice, subjektivna rešenјa i ocene ispoljiti u uzajamnim odnosima Nadredjenog i Podredjenog, starijeg i mladjeg, bogatog i siromašnog, učitelja i učenika, muža i žene, roditelja i dece.

Nadredjeni je čovek, koji može i da pogreši i čak da učini ne baš razumne postupke. To ipak nije povod za Potčinјenog da ne bude pokoran, da ogovara, da neargumentovano upućuje kritiku na nјegov račun, jer, to neće biti ugodno Bogu.
„Svaka duša da bude pokorna višim vlastima, jer nema vlasti koja nije od Boga; jer svaka vlast je odredjena od Boga. Tako onaj, koji se protivi vlasti, protivi se Božijem ustrojstvu . I onaj, koji se protivi vlasti navlači na sebe osudu“. (Jevandjelje, Rim. 13:1-2)

Da bismo shvatili suštinu ovog duhovnog Božijeg zakona u uzajamnim odnosima nadredjenog i podredjenog, na slici 1 pogledaćemo prikaz uopštenih modela kibernetičkih sistema u vidu grafičke sheme duhovnih uzajamnih odnosa:

a) „BOG – NADREDJENI“; b) „BOG- PODREDJENI“ ;

v) „NADREDJENI – PODREDJENI“

U duhovnom svetu, Božije upravljanјe nadredjenim (sl. 1), ostvaruje se direktnom vezom u smeru Bog - Nadredjeni, a reakcija Nadredjenog ka Bogu, ostvaruje se suprotnim smerom od Nadredjenog ka Bogu.

Analogno se ostvaruje Božije upravljanјe Podredjenim (Sl.1 b) i upravljanјe Nadredjenog Podredjenim (Sl. 1 v). Kako sledi iz sl. 1, svaki od tri subjekta (B), (N) i (P) ima parnu vezu sa dva druga subjekta. Odnosno, u skladu sa Sl. 1 (a) i (b), „BOG“ (B) ima i direktnu i suprotnu vezu sa „Nadredjenim“ (N) i „Podredjenim“ (P). Ovde treba da pogledamo Sl. 1 (b) i ( v) „Podredjeni“ je povezan sa „Bogom“ i „Nadredjenim“, a „Nadredjeni“ - sa „Bogom“ i „Podredjenim“. Spajajući u parovima iste objekte (prikazane isprekidanim linijama), odnosi izmedju „Boga“, „Nadredjenog“ i „Podredjenog“ mogu da se predstave u vidu prelazne sheme (sl.2),a zatim i u vidu konačne potpuno zatvorene grafičke sheme, koja odražava duhovne veze u zatvorenom kibernetičkom sistemu „ BOG – NADREDJENI - PODREDJENI“ (SL. 3).

Nije teško shvatiti , da se duhovni uzajamni odnosi Boga i Podredjenog u potpuno vezanom, zatvorenom kibernetičkom sistemu „BOG-Nadredjeni-Podredjeni“ (sl.3) razlikuje od uzajamnih odnosa u sistemu „BOG-PODREDJENI“ (sl.1 b). Ako je u sistemu „BOG-PODREDJENI“ direktna veza polazila od Boga ka čoveku, to je u potpuno vezanom sistemu „BOG-NADREDJENI-PODREDJENI“, ona prešla ka čoveku. Odnosno u potpuno vezanom sistemu kod Podredjenog se javlja direktna veza sa Bogom. Ali, ako se uzme u obzir, da Bog Svoje diretno upravljanјe Čovekom-Podredjenim u tom sistemu ostvaruje preko Nadredjenog, to nije teško zapaziti da se kod Podredjenog direktna veza istovremeno javlja i kao suprotna, ukoliko se posredna direktna veza Boga preko Nadredjenog javlja kao dijagnostička.

Pomoću sličnih veza čoveka sa ljudima Bog pokazuje istinsko stanјe srca naše duše preko naših misli, postupaka i dela. Zato nepodčinјavanјe, ogovaranјe i neosnovana kritika na račun nadredjenih, imaju istu snagu kao da osudjuješ Boga zato što On preko nadredjenih ne samo da upravlja nama, već nam pomaže da uvidimo naše strasti i grehove. Upravljajući nama preko nadredjenih, Bog nam pomaže da ocenimo stepen uskladjenosti naših pomisli, dela i postupaka sa zahtevima Božijih Zakona, navedenih u 10 Božijih Zapovesti Starog Zaveta i 9 Zapovesti blaženstava Novog Zaveta.

Pri tome, nastala direktna veza sa Bogom (sl. 3) dozvoljava Podredjenom da zablagodari Bogu što mu je preko Nadredjenog pomogao da u sebi uvidi ovaj ili onaj porok, koji mu smeta za normalan odnos sa Nadredjenim, kao i da se pomoli Bogu da mu pomogne da prebrodi pomisli i želje, koji su nastali u nјegovoj duši, kao i da mu Gospod pomogne da postane dostojan Njegove Ljubavi (prema suprotnoj, obratnoj vezi Boga sa Čovekom-Podredjenim u trostruko vezanom sistemu predstavljenom u Sl. 3, ili prema direktnoj vezi – u dvostruko veznom sistemu , sl. 1 b, u periodu van radnog vremena).

Prevod: Tankosava Damjanović


Константин Сергеев:

ВЗАИМОСВЯЗИ В СИСТЕМЕ «БОГ-НАЧАЛЬНИК-ПОДЧИНЕННЫЙ»

Поскольку все взаимоотношения людей отображаются одновременно не только в природной и социально-культурной, но и в духовной сфере бытия, то весьма наглядно и с тяжелыми последствиями субъективные решения и оценки проявляются во взаимоотношениях начальника и подчиненного, старшего и младшего, богатого и бедного, учителя и ученика, мужа и жены, родителей и детей. Начальник – это человек, он может ошибаться и даже совершать не очень умные поступки. Все это, однако, не является поводом для неподчинения, злословия, необоснованной критики в его адрес, потому что это будет неугодно Богу. “Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение” (Евангелие, рим. 13:1-2).

Чтобы понять суть этого духовного закона Бога во взаимоотношениях начальника и подчиненного, рассмотрим изображенные на рис.1 обобщенные модели кибернетических систем в виде граф-схем духовных взаимоотношений: а) «БОГ–НАЧАЛЬНИК», б) «БОГ–ПОДЧИНЕННЫЙ», в) «НАЧАЛЬНИК–ПОДЧИНЕННЫЙ». В духовном мире Божественное управление начальником (см. рис. 1 а) осуществляется прямой связью от Бога к начальнику, а реакция начальника к Богу – обратной связью от начальника к Богу. Аналогично осуществляется Божественное управление подчиненным (см. рис. 1 б) и управление начальника подчиненным (см. рис. 1 в). Как следует из рис.1, каждый из трех субъектов (Б), (Н) и (П) имеет парную связь с двумя другими субъектами. То есть, в соответствии с рис. 1. а) и б), «Бог» (Б) имеет прямую и обратную связь c «Начальником» (Н) и «Подчиненным» (П). Здесь (см. рис. 1 б, в) «Подчиненный» связан с «Богом» и «Начальником», а «Начальник» – с «Богом» и «Подчиненным». Объединяя попарно одинаковые объекты (обведенные пунктирными линиями), связи между «Богом», «Начальником» и «Подчиненным» можно представить в виде промежуточной схемы (см. рис. 2),а затем и в виде окончательной полносвязной граф-схемы, отражающей духовные взаимосвязи в замкнутой кибернетической системе «БОГ–НАЧАЛЬНИК– ПОДЧИНЕННЫЙ» (см. рис. 3).

Нетрудно заметить, что духовные взаимоотношения Бога и подчиненного в полносвязной кибернетической системе «БОГ–НАЧАЛЬНИК–ПОДЧИНЕННЫЙ» (см. рис. 3) отличаются от взаимоотношений в системе «БОГ–ПОДЧИНЕН-НЫЙ» (см. рис. 1 б). Если в системе «БОГ–ПОДЧИНЕННЫЙ» прямая связь исходила от Бога к человеку, то в полносвязной системе «БОГ–НАЧАЛЬНИК–ПОДЧИНЕННЫЙ», она перешла к человеку. Т.е. в полносвязной системе у подчиненного появляется прямая связь с Богом. Но, если учесть, что Бог свое прямое управление человеком-подчиненным в этой системе осуществляет через начальника, то не трудно заметить, что у подчиненного «появившаяся» прямая связь одновременно является и обратной, поскольку косвенная прямая связь Бога через начальника является диагностической. С помощью подобных связей человека с людьми, Бог показывает истинное состояние сердца нашей души через наши мысли, поступки и дела. Поэтому неподчинение, злословие и необоснованная критика в адрес начальников равносильны осуждению Бога за то, что Он через начальников не только управляет нами, но и помогает нам видеть наши страсти и грехи. Управляя нами через начальников, Бог помогает нам оценить степень соответствия наших помыслов, дел и поступков требованиям Божественных законов, изложенных в 10 Заповедях Божьих Ветхого Завета и 9 Заповедях блаженства Нового Завета.
При этом появившаяся прямая связь подчиненного с Богом (см. Рис. 3) позволяет починенному благодарить Бога за то, что Он помог ему через начальника увидеть в себе те или иные пороки, мешающие нормальным отношениям с начальником, а также просить у Бога помощи в преодолении проявившихся в душе помыслов и желаний, в том числе помощи стать достойным Его Любви (по обратной связи Бога с человеком-подчиненным в трехсвязной системе представленной на Рис. 3, или по прямой связи - в двухсвязной системе, см рис. 1 б), во вне рабочее время).

7 juni 2010 god.

NAPOMENA: Na ovom mestu je otvorena DUHOVNA TRIBINA, čiji je cilj vođenje diskusija o duhovnim temama iz Pravoslavlja. Teme će biti pažljivo birane i pre otvaranja diskusija postavljene na Tribini. Pozivam Vas da svakodnevno učestvujete u komentarima na zadatu temu i tako ulepšate diskusiju. Rasprave van zadate teme nisu dozvoljene. Svaki komentar, koji se ne bude odnosio na postavljenu temu, biće obrisan. Zato Vas molim da poštujete pravila.
Svaka tema na "Duhovnoj tribini" je trajno otvorena za vaše komentare. Ako neko nije stigao ranije ili ako ima potrebu da još nešto komentariše, može to učiniti bilo kada. 

Preporučljivo je da prilikom komentarisanja na Duhovnoj Tribini, pišete sa č,š,ć,đ,ž slovima, kao i da pišete malim štampanim slovima. Tako ćete pomoći konvertiranju teksta iz Latinice u Ćirilicu.

o.Gavrilo

 
Vladimir Srbljak Čuo sam jednog monaha kako Bogonadahnuto govori o vezi između ljudi i Boga. Isto tako sam čuo od svog ujaka o vezi izmeću Boga i ljudi. Shvatio sam iz oba razgovora da smo svi mi nesumnjivo sluge Svevišnjega i da smo Njemu podređeni. Ali, svi mi različito služimo Bogu po svojoj slobodnoj volji. Neki od nas služe Bogu kao robovi, neki kao sluge, a neki kao sinovi i kćeri.

Bog je postavio nadređene koji mogu da pogreše jer su ipak samo ljudi. I čak ih i tada treba slušati i poštovati ali i poslušnost treba da bude razumna. Jer bi slepa poslušnost mogla da bude dušepogubna. Na primer, sveštenstvo uključujući i vladike pa i patrijarha treba slušati i biti im poslušan pa makar i kad bi u nečemu grešili ali sve dok se oni ne odvoje od Pravoslavne Crkve na koju svakog Vaskrsa zilazi blagodatni oganj u Jerusalimu, samo na Pravoslavnog prvojerarha.

Saša Lazić Ako pokušamo sve to prenijet u našu svakodnevicu sa imaginarnog u realno,shvatit ćemo da sve to je uistinu tako...svi smo dobili mogućnost rasuđivanja u većoj i manjoj mjeri,pa možemo postavit temelje...učeni smo da će svatko sam sa svojom dušom pred Svetog Petra,nitko za nas neće...dar je da mi imamo nadređene jer ako nešto učinimo po uputi nadređenog ipak je manja odgovornost,a kolika je tek odgovornost ako nešto učinimo kontra nadređenom,kao da smo učinili kontra Bogu..Nadređeni iako učini šta krivo u toj će mjeri odgovarat,a mi ćemo u svojoj mjeri koja mi se čini još i većom,jer ako u malome nismo poslušni,kako ćemo u nečem VEĆEM...Hijerarhija nas kroz čitav život prati u svim porama društva,lanac koji je kontinuiran i vodi nekamo,mi ga trebamo vidjet do Nebesa...ne preskakat,redom po svojim mogućnostima i danom položaju,ne zagrizi koliko sažvakat ne možeš...jedan je predjednik,pa ministri,pa predjednici općina i tim nizom dalje...jeda patrijarh,pa mitropolit pa episkopi...sve ima svoje nadređene a GLAVA JE JEDAN GOSPOD,ŽIVI VASKRSLI KOJI BJEŠE PRE SVIH VJEKOVA I BIT ĆE U VJEKOVE...!!

Bojana Srbljak "Dajte caru carevo, a Bogu Božije" reči su Gospodnje. One sasvim jasno upućuju na naš odnos prema državnim vlastima i naš odnos prema Bogu.
Čovek koji iskreno veruje i voli Boga trudi se da poštuje Božije zapovesti. On nema ni potrebu, a ni želju da vlada ovim svetom,niti u ulozi nadredjenog prema podredjenom, niti kao stariji prema mladjem, niti kao muž prema ženi, niti kao roditelj prema detetu....pre će sve činiti da kao Gospod Isus Hristos “služi bližnjem svom”. Poslanice Rimljanima (13:1- 4), na koje se odnosi ova zadata tema mislim da je malo i “zloupotrebljena” od onih koji vladaju ili žele da vladaju. Njome oni opravdaju svoju želju za vlašću, a možda imaju potajnu potrebu da i druge ubede u to svoje "pravo" vladavine od Boga im dato.

No po nekom mom rasudjivanju ove Jevandjeljske reči iz Poslanice Rimljanima odnose se ne na vlastodršce i vlastoljupce, nego na Hrišćane prvenstveno. Potrebno je poštovati vlast, ali ne zameniti duhovne potrebe zemaljskim. Duhovni autoritet treba da zadrži svoju nezavisnost u odnosu na državni autoritet, koji hteli mi to priznati ili ne ipak vlada SILOM, a ne MORALNIM ZAKONOM.

Takodje i sam Isus jasno u svojim rečima razdvaja državu od crkve.U Svetom Jevandjelju po Jovanu Gospod kaže "Carstvo moje nije od ovoga sveta; kad bi bilo od ovoga sveta carstvo moje, sluge moje bi se borile da ne budem predan Judejcima; ali carstvo moje nije odavde." To samo upućuje da i naše religiozno učenje treba da bude odvojeno od zemaljskih političkih učenja i političkih aktivnosti, kao i svih drugih političkih delanja.

Takodje mislim da ovu 13-tu Poslanicu ne treba čitati odvojeno od konteksta 12-te Poslenice jer baš tu Apostol Pavle kaže “Jer kao što u jednom telu imamo mnoge ude, a svi udi imaju isti posao, tako smo MNOGI JEDNO TELO U HRISTU, A POJEDINAČNO UDI SMO JEDNI DRUGIMA. Imamo pak različite darove po blagodati koja nam je data, ako je proroštvo, neka je po meri vere, ako je služba, neka je u služenju, učiteljstvo neka je u učenju, ako je tešitelj, neka teši, koji daje neka daje iskreno, koji UPRAVLJA NEKA JE REVNOSTAN…. (Rim. 12:4-8)
Tu se po nekom mom rasudjivanju zapravo govori da se na ovoj zemlji i u ovom kratkom zemaljskom životu trebamo dopunjivati, bez obzira ko bio nadredjen a ko podredjen… jer svako ima neki talanat od Gospoda dat..

Takodje Apostol Pavle kaže: “koji upravlja neka je revnostan…”A šta znači REVNOST u Hrišcanskom smislu?

Onaj ko revnuje svim srcem slavi Gospoda - mislima, osećanjima, rečima i delima, celim životom svojim… Možda na takvu revnost misli Apostol Pavle…sigurna sam da nije mislio na umišljenu, lažnu revnost, ispod čije se maske skrivaju grehovne strasti - pre svih gordost, vlastoljublje, častoljublje, samointerest slična onoj koja igra ulogu u političkim borbama, a kojoj ne može biti mesta u duhovnom životu. Na žalost ova lažna revnost se danas veoma često susreće u prikrivenom smislu kod nadredjenih. Njeni pokretači i predvodnici se prikrivaju iza kolektivnog interesa, dok u stvari slede samo svoje lične ciljeve, želeći da ugode ne Bogu, ne bližnjem nego sebi samima, i revnujući-služeći ne Bogu i bližnjem, nego čineći sve za sopstvenu slavu i slavu uskog kruga svojih istomišljenika.